Op de dienstverlening van onze organisatie zijn diverse wettelijke bepalingen van toepassing die ons verplichten u te informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. Dit document beschrijft de diensten die ROS finance voor u kan verrichten. Deze dienstenwijzer is gebaseerd op de producten die wij aanbieden voor de particulieren klant.

Deze dienstenwijzer dienst als informatie voor u als klant. U bent dan ook op geen enkele wijze aan deze dienstenwijzer gebonden. Wel verzoeken wij u om dit document goed door te lezen.

Onze gegevens

ROS finance V.O.F.. (t.h.o.d.n. ROS finance en rosfinance.nl) Galileistraat 28
3902 HR Veenendaal
Telefoon 0318 – 545888

E-mailadres info@rosfinance.nl
website www.rosfinance.nl
Kamer van Koophandel 30243640
Wft Vergunning AFM, nummer 12018350
Adviesgebieden Consumptief Krediet, Risicoverzekeringen, Inkomensverzekeringen (alleen in combinatie met Consumptief Krediet).

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze dienstverlening bestaat uit adviseren, bemiddelen en het geven van nazorg. Wij adviseren en bemiddelen in consumptief krediet en kredietbeschermers.

Adviseren

Bij het afsluiten van een lening mag u ons vragen om advies. Hierbij beginnen we met het inventariseren van uw persoonlijke situatie. Want pas als wanneer wij uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen wij u een goed advies geven.

Nadat wij uw financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid en wensen in kaart hebben gebracht analyseren we de risico’s, uw mogelijkheden en de beschikbare financiële producten. Daarna adviseren wij u een product en aanbieder die aansluiten bij uw situatie en wensen. Wij maken daarbij een vergelijking van een beperkt aantal aanbieders. Mogelijk hebben aanbieders waar wij niet mee samenwerken ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan.

Bemiddelen

Nadat wij advies hebben gegeven over de lening verzorgen wij namens u al het contact met de kredietverstrekker van het door u gekozen product. Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat uw dossier in goede orde bij de kredietverstrekker terecht komt. Indien u een kredietbeschermer wenst bij de lening zullen wij ook deze aanvragen en het traject voor u verzorgen.

Nazorg

Gedurende de looptijd van de lening en/of kredietbeschermer kan uw persoonlijke of financiële situatie veranderen. Mogelijk past de lening of kredietverstrekker niet meer bij de nieuwe situatie. Het is dan ook belangrijk dat u bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie ons zo spoedig mogelijk informeert. Daarnaast zullen wij periodiek contact met u opnemen om te kijken of uw situatie gewijzigd is. Voor deze nazorg brengen wij geen extra kosten in rekening.

De wijze waarop wij worden beloond bij bemiddeling van consumptief krediet

Volgens de wet mogen wij voor het adviseren en bemiddelen in kredieten en schadeverzekeringen uitsluitend betaald worden door de aanbieder. Wij ontvangen van de aanbieder dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening in de vorm van doorlopende provisie. U hoeft bij het afsluiten van het product dan ook geen kosten aan ons te betalen. Als u de rente van uw lening heeft betaald, heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. Ook voor het afsluiten van een kredietbeschermer brengen wij geen extra kosten in rekening.

Hoe worden onze medewerkers beloond?

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De medewerkers van ROS finance ontvangen een vast salaris en vakantiegeld. Afhankelijk van de functie kan een medewerker naast het vaste salaris ook een variabele beloning verdienen. Het variabele gedeelte is gemaximaliseerd op 10% van het vaste salaris en is gebaseerd op kwalitatieve criteria. Zijn de dossiers op orde? Zijn er klachten over de medewerker ingediend? Wordt er geadviseerd op een voor de klant passende wijze?

Wat verwachten wij van u?

Wij willen uw zaken zo goed mogelijk behartigen. Hiervoor vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over zaken die van invloed zijn op uw persoonlijke en financiële situatie. Ook bij een wijziging in uw persoonlijke situatie, zoals bijvoorbeeld samenwonen of huwelijk, echtscheiding, verhuizing of overlijden, arbeidsongeschikt of werkloos verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Wanneer u documenten van ons ontvangt vragen wij u om de gegevens in de documenten te controleren op juistheid en onjuistheden en dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Persoonsgegevens

Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren (overeenkomst van opdracht) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. U moet hierbij denken aan contact- en identificatie-gegevens, gegevens over uw werk en uw financiën, gegevens over uw financiële producten en in sommige gevallen gegevens over uw gezondheid. Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of financiële producten of diensten voor u opvragen. Indien u een product via ons afsluit worden uw persoonsgegevens minimaal 5 jaar na beëindiging van het financiële product bewaard.

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@rosfinance.nl. Bent u van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u onze verzoeken om deze informatie aan te passen of te verwijderen.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in de stellen bij de Burgerlijke rechter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beëindiging van onze relatie

Als er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ROS finance gebruik kunt of wilt maken, dan heeft u het recht om zonder opgaaf van reden de relatie met ROS finance te beëindigen. Ook ROS finance kan de relatie met u te beëindigen.

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.0013207.